Mezinárodní licence FAI

Počínaje rokem 2016 nebude vydávána sportovní licence (průkazka) opatřená známkou FAI.

Každý startující na mezinárodní soutěži leteckých a raketových modelářů v ČR i v zahraničí, která je v kalendáři FAI, musí být zapsán do databáze sportovních licencí FAI.
Mezinárodní sportovní licenci FAI na daný rok zapíše sekretariát SMČR na základě zaslané žádosti s uvedením:

1. jména, příjmení
2. data narození
3. adresy bydliště
4. čísla členského průkazu SMČR
5. modelářská kategorie (není nutné)
6. dokladu o zaplacení poplatku – útržek složenky, výpis

Poplatek ve výši :
– junioři  100,- Kč
– členové širšího repre ČR 150,- Kč
– ostatní sportovci  250,- Kč

Výše uvedené doklady je třeba zaslat na adresu SMČR. Poplatek lze uhradit poštovní poukázkou „A“, nebo bankovním převodem s těmito údaji:

číslo účtu 54931011/0100   KB Praha 7,
konst. symbol 379,
variabil. symbol 721/registrační číslo klubu
název účtu adresáta SMČR, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.

Všechny dříve vydané a zapsané licence jsou neplatné.
Držitel licence je povinen respektovat všechny podmínky pořadatele mez. soutěže a sportovní řády FAI. Vystavením licence FAI na sebe SMČR nebere právní odpovědnost za jejího držitele, respektive za škody jím způsobené nebo jemu vzniklé v souvislosti s individuální účastí na mezinár. soutěži. Sportovcům se doporučuje uzavřít na konkrétní akci pojistnou smlouvu (poj. osob, vozidel). Současně s tím upozorňuji, že pojištění z odpovědnosti je sjednáváno pouze pro reprezentanty.

Licence FAI může být zapsána pouze členovi Svazu modelářů České republiky z.s., který je občanem ČR, nebo má dlouhodobě trvalé bydliště v ČR.
Žadatel o licenci FAI nesmí být zároveň držitelem této licence, zapsané v jiné členské organizaci FAI a opačně.

Žádost o zapsání mezinárodní licence musí být zaslána minimálně 15 pracovních dní před výjezdem na mezinárodní soutěž, MS a ME.

Potvrzení o zapsání licence FAI bude zasláno na základě e-mailové žádosti.

 

Nové znění označení modelu platné od 1.1.2013 pro všechny mezinárodní soutěže CIAM FAI.

Citace Sportovního řádu FAI

B.17.6. Identifikační označení

a) Model letadla, s výjimkou halového modelu a makety, musí mít:

i) identifikační označení státu (viz příloha B.2) a za ním číslo licence FAI. Písmena a číslice musí být nejméně 25 mm vysoké a být alespoň jednou na každém modelu (na horní straně křídla pro volné modely). V příloze B.1 jsou příklady a v příloze B.2 je seznam národních identifikačních zkratek;

ii) identifikační kód modelu (písmena nebo čísla). Tento kód musí být odlišný pro každý jednotlivý model soutěžícího. Identifikační kód modelu musí být na každé jeho hlavní části (křídle(ch), ocasních plochách, přední a zadní části trupu, pokud jsou oddělitelné) tak, aby jednotlivé části různých modelů mohly být identifikovány zvlášť. Písmena a číslice musí být minimálně 10 mm vysoké a dobře viditelné. Identifikační kódy modelu, který soutěžící použil, musí být uvedeny na výsledkové kartě. Pro mistrovství světa nebo kontinentu musí být identifikační kód zapsán v Certifikátu modelu.

Na modelu letadla nesmí být národní identifikační číslo ani číslo licence FAI, štítek FAI, nebo jakákoli jiná označení vztahující se k jiné osobě než soutěžícímu. Při přejímce modelu musí pořadatel označit každou nálepku FAI (podle potřeby), nebo u volného modelu každou jeho část.
Při přejímce modelů pro kategorie F2A, F2C, F2D a F3D, musí být všechny pístové motory, které by mohly být použity v průběhu soutěže označeny snadno viditelnou identifikační značkou. Pro mistrovství světa nebo kontinentu musí být identifikační kód zapsán při kontrole do Osvědčení modelu.

Informace důležitá pro reprezentanty – účastníky na MS a ME, vedoucí družstev a účastníky mezinárodních soutěží zařazených v kalendáři CIAM FAI. !!!


Mgr. Miroslav Navrátil
taj. SMČR

Svaz modelářů České republiky, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
fax : 266722 222 , 724156748
E-mail predseda@svazmodelaru.cz
http : //www.svazmodelaru.cz