Směrnice

SMĚRNICE č. 1 o podmínkách ustavení klubu a jeho registrace ve Svazu:

Tuto směrnici vydává P – SMČR dle článku III. 1 stanov Svazu
K zaregistrování klubu je nutný počet nejméně tří osob, z nichž jedna osoba musí být starší 18ti let.
Nedílnou součástí žádosti o registraci klubu tvoří zápis z ustavující schůze, jehož součástí musí být seznam členů výboru a jméno předsedy klubu. Dále musí být uvedena kontaktní adresa, nejlépe adresa předsedy klubu.
Sekretariát na základě podané žádosti zašle předsedovi klubu formulář registrační listiny a evidenční karty klubu. Spolu s tímto zašle Svaz nezbytné informace týkající se získání IČ u Ministerstva vnitra ČR, úsek sdružování, Nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, klubu a registrace klubu na příslušných úřadech.
Klub do 30ti dnů zašle kopie vyplněné registrační listiny a rozhodnutí o přidělení IČ Ministerstvem vnitra ČR spolu s dokladem o zaplacení členských příspěvků. Od tohoto okamžiku se stává klub součástí Svazu modelářů ČR. Fyzická osoba se stává členem SMČR podáním písemné přihlášky do registrovaného klubu a uhrazením členského příspěvku SMČR ve stanovené výši.
Tajemník informuje P SMČR o nově registrovaných klubech.
Nesplní-li klub tyto podmínky, bude zrušena jeho registrace ve Svazu se všemi z toho plynoucími důsledky.
Za dodržování této směrnice odpovídá podle bodu VI. 3., stanov předsednictvo v čele s předsedou a dle bodu V. 1. předseda modelářského klubu.
Není-li stanoveno jinak, směrnice nabývá platnost ode dne jejího schválení P SMČR a podepsáním předsedou Svazu.

Směrnice schválena předsednictvem dne: 30.6.2007
Směrnice platí ode dne: 30.6.2007
Karel Koudelka, předseda


SMĚRNICE č. 2 k obecné činnosti a hospodaření klubu:

Tuto směrnici vydává P – SMČR dle článku V.1 stanov Svazu
Každý klub registrovaný Svazem se na základě bodu V. 1. stanov je povinen řídit se pokyny sekretariátu Svazu a směrnic vydaných P SMČR.

1. Vedení účetnictví
Klub je povinen vést účetní evidenci dle platného Zákona o účetnictví a účetních postupů jakož i dalších předpisů s vedením účetnictví souvisejících.
Ve své evidenci je povinen průkazně rozlišovat:
– příjmy a výdaje související s hlavní činností dle stanov
– příjmy a výdaje související s vedlejší činností
– účtování o přidělených dotacích. Detailní způsob tohoto účtování bude uveden vždy v dohodě o přidělení dotace.
Na pomoc klubům s výše uvedenou evidencí se Svaz bude snažit zajišťovat všechny nejnovější informace a tyto ve svém informačním zpravodaji zasílat klubům.

2. Výkaznictví
Každý registrovaný klub je povinen na základě požadavku Svazu zpracovat a zaslat požadované výkazy, zejména:
– evidenci členské základny,
– evidenci stavu hmotného majetku (budovy, stroje, zařízení), mimo spotřebního materiálu, s vyznačením zda byl či nebyl pořízen z dotace
– přehled o hospodaření se spotřebním materiálem, pořízeným z dotace
– další výkazy dle aktuálních potřeb Svazu

Za dodržování této směrnice odpovídá podle bodu VI. 3., stanov předsednictvo v čele s předsedou a dle bodu V. 1. předseda modelářského klubu.
Není-li stanoveno jinak, směrnice nabývá platnost ode dne jejího schválení P SMČR a podepsáním předsedou Svazu.
Směrnice schválena předsednictvem dne: 30.6.2007
Směrnice platí ode dne: 30.6.2007
Karel Koudelka, předseda


SMĚRNICE č. 3 o zániku klubu, jeho majetkovém vypořádání a vypořádání členství:

Tuto směrnici vydává P – SMČR dle článku V. 1. stanov Svazu

A) Klub zaniká:
1. Usnesením členské schůze klubu o zniku a vyškrtnutí z evidence SMČR
2. Z rozhodnutí P SMČR o vyřazení z evidence:
a) nezaplatí členské příspěvky po dobu dvou let, bude klubu zrušeno IČ a registrační listina
b) pokud kubu nezaplatí čl. Příspěvky do 31.3. následujícího roku, bude klub vyřazen z operativní evidence a nebudou mu zasílány nadále žádné informace. V případě následného zaplacení čl. příspěvků, nebudou informace zasílány se zpětnou platností.
c) závažným způsobem poruší stanovy svazu,
d) závažným způsobem poruší směrnice a dohody o hospodaření s dotacemi,
e) nezasílá vyžadované informace a výkazy
3. Klub může též zaniknout sloučením s jiným klubem na základě písemné dohody mezi těmito dvěma kluby. V dohodě musí být dohodnuto a stvrzeno předání a převzetí majetku , který byl zcela či částečně pořízen z dotací se všemi z toho plynoucími závazky.

B) Klub provede majetkové vypořádání se svazem takto :
ke dni rozhodnutí o zániku klubu dle bodu A1. nebo ke dni převzetí rozhodnutí o zániku dle bodu A2. provede klub účetní závěrku. V této závěrce musí být u majetku pořízeného z dotací patrná pořizovací cena, míra opotřebení vyjádřená odpisy a zůstatková cena ke dni závěrky. Klub zašle svou závěrku s tímto přehledem svazu včetně návrhu na vypořádání tohoto majetku. Majetek pořízený ze 100% z dotace klub zanikající dle bodu A1. nebo A2. odevzdá Svazu. Archivace účetních dokladů podléhá platným předpisům. Nebude-li dohodnuto jinak, majetek pořízený částečně z dotace, Svaz nabídne ve Svazu zanikajícímu klubu k odkupu za podíl ze zůstatkové ceny. Podíl představuje procentický díl dotace na nákupní ceně. Jestliže ve svazu zanikající klub odmítne odkoupit teto majetek, předá jej Svazu.
Způsob vypořádání majetku zcela či částečně s dotací může být též stanoven v rámci dohody o poskytnutí dotace.

C) Vypořádání členství
Při zániku klubu se mohou členové se stát členy jiného modelářského klubu.
Za dodržování této směrnice odpovídá podle bodu VI. 3. stanov tajemník a dle bodu V. 1. předseda klubu.
Není-li stanoveno jinak, směrnice nabývá platnost ode dne jejího schválení P SMČR a podepsáním předsedou Svazu.

Směrnice schválena předsednictvem dne: 30.6.2007
Směrnice platí ode dne: 30.6..2007
Karel Koudelka, předseda


SMĚRNICE č. 4 o poskytování náhrad členům Svazu:

Tuto směrnici vydává P – SMČR dle článku VI. 3. stanov Svazu

1. Členům Svazu nebo jejich zákonným zástupcům mohou být poskytovány z prostředků Svazu nebo modelářských klubů:
a) náhrady jízdních výdajů, soukromé vozidlo může člen Svazu použít za podmínky, že toto je havarijně pojištěno.
b) náhrady prokázaných výdajů za ubytování
c) stravné
d) ostatní náhrady
e) kapesné

Jako sjednocující pomůcka pro výpočet náhrad podle bodu 1a až 1c bude používán zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, část sedmá, hlava II., hlava III. a související vyhlášky Ministerstva financí.
Náhrada podle bodu 1d může být poskytnuta rozhodčím a funkcionářům akcí za opotřebení vlastního společenského ošacení. O výši rozhoduje pořadatel. Na tuto náhradu přitom nesmí být použity peníze z dotace poskytnuté Svazem.

2. Náhrady mohou být vypláceny za předpokladu, že to umožňuje hospodářská situace Svazu, při účasti členů zejména:
– na akcích schválených či organizovaných předsednictvem a dalšími orgány Svazu,
– na akcích organizovaných podle sportovních kalendářů jednotlivých republikových odborných klubů,

3. Na tyto náhrady ze strany člena není zásadní nárok.

4. Tato směrnice platí pouze pro akce vyplývající z naplňování hlavní činnosti Svazu podle bodu II. 3. stanov.

Za dodržování této směrnice odpovídá podle bodu VI. 3., stanov předsednictvo v čele s předsedou a dle bodu V. 1. předseda modelářského klubu.
Není-li stanoveno jinak, směrnice nabývá platnost ode dne jejího schválení P SMČR a podepsáním předsedou Svazu.

Směrnice schválena předsednictvem dne: 21.2.2013
Směrnice platí ode dne: 21.2.2013
Miroslav Navrátil, předseda


SMĚRNICE č. 5 o podmínkách k čerpání prostředků ze státního rozpočtu:

Tuto směrnici vydává P – SMČR dle článku VI. 3. stanov Svazu
Modelářské kluby mohou být účastny na využívání prostředků ze státní rozpočtu určených kupř. MŠMT ČR na jednotlivé projekty dle dotační politiky MŠMT ČR.
S kluby využívající těchto prostředků musí být uzavřeny dohody o poskytování dotace, v ní musí být jednoznačně a průkazně uvedeno, kdo převezme prostředky, jakým způsobem budou využity, jak budou evidovány, vykazovány a jak o nich bude účtováno v klubu. Musí být též určena osoba hmotně odpovědná svazu za vyúčtování těchto prostředků, se kterou bude uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti.
Za dodržování této směrnice odpovídá podle bodu VI. 3., stanov předsednictvo v čele s předsedou a dle bodu V. 1. předseda modelářského klubu.
Není-li stanoveno jinak, směrnice nabývá platnost ode dne jejího schválení P SMČR a podepsáním předsedou Svazu.

Směrnice schválena předsednictvem dne: 30.6.2007
Směrnice platí ode dne: 30.6.2007
Karel Koudelka, předseda


SMĚRNICE č. 6 o hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu:

Tuto směrnici vydává P – SMČR dle článku VI. 3., V. 1. a VII. 1 a 2. stanov Svazu

1) Modelářský klub zapojený do organizování akce, na jejíž financování přispívá stát – MŠMT ČR, dále jen „Projekt“ musí vést minimálně jednoduché účetnictví podle zákona o účetnictví a navazujících Opatření MFČR publikovaných ve Finančním zpravodaji.

2) Modelářský klub o finančních prostředcích, přidělených v rámci projektu, musí účtovat od okamžiku jejich připsání na účet klubu.

3) O pořízeném majetku, je-li to spotřební materiál, musí vést klub skladovou evidenci v minimálním rozsahu:
druh materiálu, datum, množství příjem, množství výdej, podpis oprávněné osoby.
Jedná-li se o předměty splňující kriteria DHIM, souhrnnou evidenci v minimálním rozsahu:
– název,
– datum pořízení,
– místo uložení,
– datum vyřazení.
O HIM musí vést karty jednotlivých prostředků dle běžně distribuovaných komerčních tiskopisů.

4) Postupné snižování hodnoty užívaného majetku neboli odepisování bude prováděno podle ustanovení §28 zákona o účetnictví a dále dle § 26 až 34 zákona o daních z příjmů. Tato ustanovení se použijí přiměřeně s ohledem na skutečnost, že se jedná o majetek, který neslouží k podnikání. O ročních částkách odpisů nebude účtováno ve výdajové části deníku, pouze budou evidovány na kartách.

5) Modelářský klub je povinen o tomto majetku či finančních prostředcích vést evidenci podle podmínek projektu a v souvislosti s tím podávat neprodleně informace tajemníkovi Svazu pro potřeby kontroly MŠMT, MFČR, kontroly Svazu ap., zejména
– účetně doložit užití finančních prostředků v deníku včetně svého podílu na projektu,
– předložit originální doklady o nákupu za tyto prostředky,
– předložit skladovou evidenci spotřebního materiálu,
– předložit evidenci DHIM,
– předložit karty HIM,
– zápisy o provedení fyzických inventur ke dni 31.12.,
– protokoly o vyřazení ap.

6) Za hospodaření s finančními prostředky či majetkem z projektu, jeho užití a evidenci podle výše uvedených zásad, musí klub určit odpovědnou osobu (osoby), se kterou (kterými) Svaz uzavře před přidělením těchto prostředků smlouvu o hmotné odpovědnosti dle obecně platných zásad. Bez uzavření této smlouvy nelze prostředky z projektu přidělit klubu.

Za dodržování této směrnice odpovídá podle bodu VI. 3., stanov předsednictvo v čele s předsedou a dle bodu V. 1. předseda modelářského klubu.
Není-li stanoveno jinak, směrnice nabývá platnost ode dne jejího schválení P SMČR a podepsáním předsedou Svazu.

Směrnice schválena předsednictvem dne: 30.6.2007
Směrnice platí ode dne: 30.6.2007
Karel Koudelka, předseda


SMĚRNICE č. 7 o uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti:

Tuto směrnici vydává P – SMČR dle článku VI. 3. a V. 1. stanov svazu.

Budou-li klubům poskytovány finanční prostředky od státu, bude vždy uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené prostředky s členem klubu, kterému tyto prostředky budou svěřovány. Nebude-li tato dohoda podepsána, nebudou prostředky poskytnuty.

Možný vzor smlouvy:

Dohoda o odpovědnosti za svěřené prostředky

Svaz modelářů České republiky, U Pergamenky 3, 170 00 PRAHA 7
IČO: ……………… (dále jen Svaz),
zastoupený:
na straně jedné

a

Modelářský klub (název + reg.č.):
adresa:
IČO: (dále jen klub)
zastoupený:
na straně druhé

a

člen klubu (jméno):
adresa:
RČ: (dále jen člen)
na straně třetí,

se v duchu § 51 občanského zákoníku č.40/1964 v pl.zn. dohodli na následujícím:

Klub svěří členu peněžní prostředky přidělené mu Svazem dle Dohody o: ………………………………………………… (dále jen projekt), ve výši…………. Kč za účelem realizace této dohody.

Člen se zavazuje:
– tyto prostředky použít na uvedený účel, provést jejich řádné vyúčtování a zajistit jejich evidenci v účetnictví klubu podle směrnice SMČR č.2.
– při vzniku finančních závazků vzniklých při nesplnění podmínek projektu vystupovat ve vztahu k SMČR jako osoba odpovědná za škodu v rámci odpovědnosti dle § 420 a násl. občanského zákoníku 40/1964 Sb. v pl. zn.
Dohoda byla uzavřena ze svobodné vůle všech zúčastněných stran, které svými podpisy stvrzují souhlas s ní.

V: dne:

razítko a podpis za SMČR podpis člena razítko a podpis zástupce klubu

Za dodržování této směrnice odpovídá podle bodu VI. 3., stanov předsednictvo v čele s předsedou a dle bodu V. 1.
předseda modelářského klubu.
Není-li stanoveno jinak, směrnice nabývá platnost ode dne jejího schválení P SMČR a podepsáním předsedou Svazu.

Směrnice schválena předsednictvem dne: 30.6.2007
Směrnice platí ode dne: 30.6.2007
Karel Koudelka, předseda


SMĚRNICE č. 8 o státní reprezentaci:

Tuto směrnici vydává P – SMČR dle článku II. 3. a VI. 3. stanov Svazu.

Státní sportovní reprezentací se rozumí:
– zastupování Svazu v mezinárodních modelářských federacích a jejich orgánech, jako např. FAI, NAVIGA, MOROP, ISRA, ESROC, IPMS.
– účast na MS a ME pořádaných těmito federacemi dle seznamu schváleného předsednictvem Svazu
Státním reprezentantem je řádný člen Svazu, občan ČR, který je na návrh republikového odborného klubu schválen předsednictvem Svazu pro daný rok.

Trenér dané kategorie navrhuje republikovému klubu základní kádr repre družstva, včetně náhradníků, vedoucího příp. T-M, na základě republikovým odborným klubem předem stanovených a schválených kritérií v termínu stanoveném sekretariátem Svazu.
Republikový odborný klub předkládá P SMČR návrh účasti na MS a ME a jeho zařazení do finančního plánu MŠMT na následující rok. Výjimky projednává a schvaluje P SMČR na základě doporučení republikového klubu.
P SMČR schvaluje zařazení účasti repre na MS a ME do finančního plánu na následující rok. V případě zařazení Svaz poskytne minimální příspěvek ve výši 5.000-Kč na akci při výjezdu do zahraničí.

Svaz zabezpečuje reprezentantům přihlášení na soutěž, provedení úhrad spojených s účastí na soutěži a v rámci finančních možností přispívá ze svých prostředků na účast na vrcholných soutěžích – MS a ME pořádaných výše uvedenými mezinárodními federacemi.
Reprezentant je Svazem pojištěn z odpovědnosti vůči třetí osobě. Jiné druhy pojištění si reprezentant provádí na vlastní riziko a náklady.

Výjezd reprezentantů organizuje a řídí vedoucí výpravy.
Vedoucí výpravy předá nejméně 14 dní před termínem podání přihlášky na sekretariát Svazu jmenovitý seznam účastníků se všemi náležitostmi včetně rozpočtu.
Členům výpravy Svaz přispívá na úhradu nákladů spojených s účastí, zejména úhradu vkladů, dále pak na pobytové a cestovní výlohy . Je-li příspěvek Svazu na soutěž nižší, něž činí souhrn nutných výdajů dle propozic, vybere vedoucí výpravy od účastníků takovou částku, která postačí k úhradě rozdílu nutných plateb. Tuto částku zašle Svazu před odjezdem na akci nejpozději v termínu stanoveném tajemníkem Svazu. Ostatní platby si hradí účastníci přímo.
Svaz poté uhradí potřebné platby do zahraničí.
V případě, že nebude složen do pokladny Svazu rozdíl nutných plateb, bude tento odečten od příspěvku Svazu republikovému klubu v následujícím roce.

Po ukončení soutěže provede vedoucí v termínu do 10 prac. dnů vyúčtování akce, vůči Svazu a účastníkům. Toto vyúčtování musí obsahovat výši přidělené dotace s rozdělením na juniory a seniory. Z vyúčtování musí být zřejmé, že příspěvek Svazu určený výhradně pro juniory, byl juniorským účastníkům poskytnut. Výsledkové listiny a materiál zapůjčený Svazem dodá na sekretariát Svazu.

Cenu soutěže a podíl Svazu na této ceně projedná tajemník s vedoucím akce. Nezaplatí-li účastník akce svůj příspěvek do stanoveného termínu, je trenér nebo vedoucí akce oprávněn po souhlase předsedy republikového odborného klubu zajistí náhradníka. Pokud přihlášený účastník odmítne účast na akci po zaplacení soutěže Svazem do zahraničí a není-li zajištěn náhradník a pořadatel nevrátí uhrazené prostředky, je přihlášený účastník povinen uhradit odpovídající vynaložené náklady. Nominovaný účastník je povinen svoji případnou neúčast na MS a ME neprodleně oznámit vedoucímu družstva. V případě neomluvené neúčasti je sankce dva roky vyřazení z repre pro seniory i juniory.

Vedoucí akce je povinen s touto směrnicí prokazatelně seznámit všechny účastníky akce.
Detailní podmínky financování jednotlivých výjezdů budou řešeny dle okamžité situace rozhodnutím předsedy Svazu nebo tajemníka.

Jmenovaný reprezentant může od Svazu obdržet 1ks repre trička, další trička si může na základě předchozího objednání (do 31.3.) odkoupit od Svazu za pořizovací náklady

Za dodržování této směrnice odpovídá podle bodu VI. 3., stanov předsednictvo v čele s předsedou.
Není-li stanoveno jinak, směrnice nabývá platnost ode dne jejího schválení P SMČR a podepsáním předsedou Svazu.

Směrnice schválena předsednictvem dne: 17.12.2008
Směrnice platí ode dne: 1.1.2009
Karel Koudelka, předseda


SMĚRNICE č. 9 o činnosti republikových odborných klubů:

Tuto směrnici vydává P – SMČR dle článku II. 3. a VI. 3. stanov Svazu.

K zajištění činnosti po odborné stránce jsou ustaveny republikové odborné kluby.
Tyto kluby nemají právní subjektivitu a jsou si navzájem rovny.
V období mezi konferencemi řídí činnost modelářských klubů po odborné stránce.
Modelářské kluby jsou povinny v souladu s čl. V., bod 2., Stanov Svazu rozhodnutí republikových odborných klubů respektovat.
Do kompetence republikových odborných klubů zejména patří :

1 zpracování :
– kalendáře soutěží ČR
– stavební a soutěžní pravidla platná na území ČR
– podle potřeby zřizuje, nebo ruší své odborné komise, jmenuje a odvolává jejich předsedy (šéftrenéry), trenéry a ostatní členy komisí
– návrhů na vyhlášení mistrovství ČR, M ČR žáků a soutěže na celorepublikové, nebo oblastní úrovni pro dané kategorie
– složení jury pro mistrovství republiky
– kritéria pro výběr reprezentantů, navrhuje širší reprezentační družstva
– školení a evidence rozhodčích
– jmenování rozhodčích – lektorů
– schvaluje a eviduje rekordy ČR
– eviduje výkonnostní stupně

2. navrhuje P SMČR ke schválení:
– funkcionáře (technické experty ) do mezinárodních organizací
– návrhy rozhodčích na listinu mezinárodních rozhodčí
– návrhy na starty reprezentačních družstev na jednotlivých mistrovstvích Evropy a světa
– návrhy na užší reprezentační družstva včetně jejich vedoucích, trenérů a dalších členů výpravy
– žádosti o přidělení organizace mezinárodních soutěží, mistrovství Evropy a mistrovství světa pro ČR
– složení jury na mezinárodní soutěže konané na území ČR
– návrhy na úpravy mezinárodních pravidel
– návrhy na schválení světových rekordů
– návrhy na udělení vyznamenání mezinárodních organizací
– spolupodílí se na naplňování programů MŠMT ČR

Za dodržování této směrnice odpovídá podle bodu VI. 3., stanov předsednictvo v čele s předsedou.
Není-li stanoveno jinak, směrnice nabývá platnost ode dne jejího schválení P SMČR a podepsáním předsedou Svazu.

Změna směrnice schválena předsednictvem Svazu dne: 30.6.2007
Směrnice platí ode dne: 30.6.2007
Karel Koudelka, předseda
Miroslav Navrátil, tajemník


SMĚRNICE č. 10 o všeobecných podmínkách pro pořádání veřejných soutěžích a akcích:

Tuto směrnici vydává Předsednictvo SMČR podle článku II. 2 a VI., 3 stanov Svazu.

I. Základní ustanovení

 1. Podmínkou pro pořádání modelářské soutěže, výstavy, propagační akce, soustředění či školení rozhodčích (dále jen akce) je její zařazení do kalendáře akcí SMČR.
 2. Akce musejí být vedeny podle platných sportovních řádů a pravidel pro vypsané kategorie; v případě akcí pro neodbornou veřejnost musí být dodržována odpovídající bezpečnostní pravidla řádů SMČR.
 3. Pořadatelem akcí je SMČR, který pověří organizací modelářský klub SMČR. Ekonomická stránka akce musí být pořadatelem vedena v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Účastníkem akce může být pouze člen SMČR, případně zahraniční modeláři, kteří jsou řádně registrovaní u příslušné národní modelářské organizace a jsou zapsáni na seznamu startujících.
 4. Finanční prostředky SMČR nelze poskytovat na soutěže a akce s komerčním charakterem.
 5. Kalendáře akcí sestavují republikové kluby tak, aby byly distribuovány členům před koncem předcházejícího roku. Do kalendářů akcí jsou zařazovány pouze akce model. klubů SMČR pořádané dle sportovních pravidel a řádů republikových odborných kubů.
 6. Do kalendářů mezinárodních organizací přihlašuje akce sekretariát SMČR podle podkladů od republikových odborných klubů.
 7. Organizátor soutěží vydává výsledkovou listinu. U soutěžících musí být uvedeno číslo licence.

II. Druhy akcí

 1. Veřejné soutěže, závody, výstavy, propagační akce, soustředění, školení
  Výši startovného, vstupného, vkladu určuje pořadatel na základě ekonomické náročnosti akce. Vklad pro žáky a juniory nesmí být vyšší než 50 % vkladu pro seniory.
 2. Soutěže mládeže
  vyhlašuje SMČR. Republikové odborné kluby ve stanoveném termínu poskytnou sekretariátu SMČR seznam organizátorů soutěží pro uzavření smluv.
  Soutěže jsou určeny pro mládež od 6 do 18 let, pouze pro členy SMČR. V kalendářním roce musí proběhnout celý cyklus postupových soutěží – krajská kola a mistrovství ČR. Informace o soutěžích všech stupňů musejí být zveřejněny v kalendáři akcí příslušného republikového odborného klubu včetně kontaktních adres pořadatelů, vypsaných kategoriích, postupového klíče na mistrovství ČR a výše vkladu.
  Pro zajištění postupů mohou být spojovány krajské soutěže.
 3. Mistrovství ČR
  Vyhlašuje SMČR na základě podkladů republikových odborných klubů. Na základě jejich podkladů uzavírá SMČR s příslušným organizátorem smlouvu o zajištění akce. Republikový odborný klub určuje kategorie, postupový klíč, možnost přístupu zahraničních účastníků, schvaluje výši vkladu a případně navrhuje dotaci z rozpočtu SMČR.
  a) M ČR uzavřená soutěž pro členy Svazu
  b) M ČR s mezinárodní účastí
  – pro členy Svazu
  – účast zahraničních modelářů bez omezení
  – s dotací SMČR (poskytnuté prostředky nelze použít na úhrady zahraničních účastníků a funkcionářů)
  – způsob hodnocení: Mistrem ČR je první český účastník akce. Při skupinovém hodnocení jsou výsledky zahraničních účastníků hodnoceny jako výsledky účastníků z ČR.
  c)Mezinárodní M ČR je zařazeno v kalendáři mezinárodní organizace účast – všichni účastníci akce musí být držiteli platného mezinárodního průkazu (jen FAI licence) nutného pro účast na soutěži
  – vklad – výši určuje republikový odborný klub
  – bez dotace SMČR
  – Mistrem ČR je vítěz soutěže.
  Při účasti více jak pěti účastníků v nižší věkové kategorii může organizátor vyhlásit mistra ČR.
  Pověření organizátoři M ČR předkládají republikovému klubu odbornosti a sekretariátu SMČR zpracované propozice. Pokud tak organizátor neučiní, je fin. příspěvek pozastaven.
 4. Mezinárodní akce, mistrovství světa a mistrovství Evropy.
  Oficiálním pořadatelem akcí je vždy SMČR. K uspořádání akce se přihlašuje konkrétní model. klub SMČR . Žádost projedná odborný republikový klub. Na základě doporučení odborného republikového klubu P SMČR projedná a rozhodne o předložené žádosti. V případě souhlasu s předloženou žádostí, sekretariát zajistí přihlášení této akce příslušné mezinárodní organizaci.
  Základní podmínky konkurzu na organizátora MS, ME
  Před podáním žádosti musí pořadatel zvážit, zda může dostát všem ustanovením sportovního řádu dané mezinárodní organizaceV žádosti opatřené razítkem a podpisem musí být uvedeno:

  – datum konání + náhradní termín + časový program
  – místo konání – popis místa (velikost prostoru)
  – výše vkladů – T-M, soutěžící, pomocníci, doprovod
  – stravování – způsob a orientační cena
  – ubytování – nabídka místa, cenový rozsah
  – účast repre ČR – uvést nabídku (neplatí pro mezinárodní soutěže)
  – org. výbor – ředitele soutěže, předseda org. výboru , návrh složení mezinár. jury

  Tyto základní podmínky mohou být doplněny podmínkami republikových klubů.
  Na tyto akce se neposkytuje dotace z prostředků SMČR.

III. Smlouva o zajištění akce

Smlouva mezi SMČR a organizátorem akce musí obsahovat nejméně tato ustanovení:

 1. Organizátor odpovídá za to, že akce proběhne dle sportovních řádů a dalších předpisů mezinárodní organizace a společenské úrovni.
 2. Pokud se SMČR podílí na financování akce, musí být výše jeho podílu na nákladech i zisku stanovena předem ve smlouvě.
 3. Členem organizačního výboru akce musí být člen předsednictva příslušného republikového klubu.
 4. Organizátor nesmí akci postoupit dalšímu subjektu.
 5. SMČR může na základě smlouvy poskytnout organizátorovi finanční zálohu až do výše 50 % předpokládaných poplatků od účastníků akce. V tom případě musejí být poplatky od účastníků akce zasílány na účet SMČR, odkud bude částka přesahující poskytnutou zálohu převedena organizátorovi v určeném termínu (termínech).
 6. Organizátor akce zajišťuje a hradí veškeré činnosti, související s přípravou akce (účast na zasedáních, poplatek za zařazení do kalendáře příslušné mezinárodní organizace atp.). Pokud platby probíhají přes účet SMČR, musí být pořadatelem uhrazeny předem.
 7. Vyúčtování akce musí být provedeno včetně sponzorských darů, příspěvků, zálohy SMČR ve finančním účetnictví klubu.
 8. Organizátor předkládá SMČR návrh rozpočtu a vydávaných bulletinů v dohodnutých termínech. Schválené bulletiny rozesílá organizátor členských organizacím příslušné mezinárodní organizace.
 9. SMČR dle možností poskytne organizátorovi technické vybavení a zařízení potřebné k pořádání akce.
 10. Závěrečné vyúčtování předkládá organizátor SMČR.

Za dodržování této směrnice odpovídá podle bodu VI. 3., stanov předsednictvo v čele s předsedou a dle bodu V. 1. předseda modelářského klubu.
Není-li stanoveno jinak, směrnice nabývá platnost ode dne jejího schválení P SMČR a podepsáním předsedou Svazu.

Změna směrnice schválena předsednictvem Svazu dne: 26. února 2015
Směrnice platí ode dne: 1.března 2015
Miroslav Navrátil, předseda


SMĚRNICE č. 11 k manipulaci s majetkem Svazu:

Tuto směrnici vydává P – SMČR dle článku II. 2. a VI. 3. stanov Svazu.

1. Jakákoliv manipulace s nemovitým majetkem Svazu, zejména jeho prodej, pronájem, bezúplatný převod ze Svazu a na Svaz, jeho nabití za úplatu, zatížení břemenem je možné pouze na základě rozhodnutí předsednictva Svazu. Technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku podléhá rovněž tomuto rozhodnutí.

2. Nákup a prodej movitého majetku nad 40.000,-Kč ceny souboru nebo jednotlivého kusu je možné pouze na základě rozhodnutí předsednictva Svazu.

Za dodržování této směrnice odpovídá podle bodu VI. 3., stanov předsednictvo v čele s předsedou.
Není-li stanoveno jinak, směrnice nabývá platnost ode dne jejího schválení P SMČR a podepsáním předsedou Svazu.

Směrnice schválena předsednictvem dne: 30.6.2007
Směrnice platí ode dne: 30.6.2007
Karel Koudelka, předseda


SMĚRNICE č. 12 k obecné činnosti a hospodaření Svazu:

Tuto směrnici vydává P-SMČR dle stanov Svazu

1. O oběhu účetních dokladů
Svaz je povinen vést účetní evidenci dle platného Zákona o účetnictví a účetních postupů jakož i dalších předpisů s vedením účetnictví souvisejících. U peněžních prostředků v hotovosti musí účetní jednotka provádět inventarizaci nejméně 4x ročně. Oprávněni ke kontrole jsou: předseda tajemník a kontrolní komise SMČR. Pro přepočet cizí měny na českou korunu, účetní jednotka používá denní kurz platný v den uskutečnění účetního případu. Příspěvek na stravování poskytuje SMČR svým zaměstnancům dle Kolektivní smlouvy a příkazu předsedy SSSČ ČR .

2. Pokyny k inventarizaci majetku a závazků
Podle Zákona č. 563/1991Sb. o účetnictví je účetní jednotka povinna inventarizovat majetek a závazky a ověřovat ke dni řádné účetní závěrky,zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. Skutečné stavy majetku a závazků se zjišťují inventurou fyzickou u majetku hmotné povahy, popř. nehmotné povahy, nebo dokladovou u závazků a u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést inventuru fyzickou. Inventarizace majetku a závazku provádí osoba odpovědná za provedení inventarizace. Zjištěné stavy se zaznamenávají v inventurních soupisech které musí být podepsány osobou odpovědnou za provedení inventarizace a kontrolní komisi SMČR.

3. O vyřazení a předávání HIM a NHIM
Hmotný investiční majetek a nehmotný investiční majetek, který již neplní svou funkci, se vyřadí na základě vyřazovacího protokolu , schváleného tajemníkem nebo předsedou SMČR. Majetek investičního a neinvestičního charakteru, který je dlouhodobě zapůjčen v klubu, bude převeden předávacím protokolem SMČR na modelářské kluby. Majetek nad 40 tisíc podléhá schválení předsednictva SMČR.

4. Odpisy
Svaz modelářů odepisuje rovnoměrným způsobem – účetní odpisy se rovnají daňovým.

5. Klíčování nerozlišených nákladů ke konci roku – tzv. hodnotový přístup
– zajišťovaní úkolů vyplývajících s vlastnictví nemovitostí.
Výdaje na poslání – vlastní činnost Svazu modelářů nesouvisí se zdanitelnými příjmy a s vymezením základu daně. Výdaje na mzdu zaměstnance řadíme mezi nerozlišené, protože musí zabezpečovat chod organizace komplexně, jak poslání, tak i doplňkovou činnost. Organizace je povinna za zaměstnance platit pojistné 35% jeho mzdy. Bez bližšího určení se vztahuje k oběma oblastem činnosti organizace také režie.  Z nerozlišených výdajů je možno daňově uznat jen poměrnou část, a to ve stejném poměru, v jakém je podíl zdanitelných
příjmů na celkových příjmech. Tímto koeficientem vynásobíme nerozlišené výdaje s výjimkou příjmu za čl.příspěvky a získáme tu část dosud nerozlišených výdajů, která je daňově uznatelná. Faktury za právní poradu klíčujeme 50%.

6. Osoby odpovědné za účetní případ
V souladu s §11, odst. 1, pís. f., Zákona č. 563/1991 Sb., jsou osoby odpovědné za účetní případ:
předseda SMČR nebo tajemník SMČR.

Není –li stanoveno jinak, směrnice nabývá platnost ode dne jejího schválení P SMČR a podepsáním předsedou Svazu.

Směrnice schválena předsednictvem dne: 30.6.2007
Karel Koudelka, předseda


SMĚRNICE č. 13 – půjčovní řád:

Tuto směrnici vydává P-SMČR dle stanov Svazu

 1. Předměty se půjčují na dobu předem dohodnutou mezi vypůjčovatelem a SMČR, nejdéle však na dobu 6 měsíců.
  Půjčovné je bezplatné.
 2. Svaz může odmítnout výpůjčku nebo požádat o vrácení věci půjčené i před skončením určené zápůjční doby, jestliže to vyžaduje zajištění úkolů svazu.
 3. Vypůjčovatel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje pro plnění úkolů, nejpozději však do konce dohodnuté zápůjční doby.
 4. Podle občanského zákoníku je svaz povinen předat věc vypůjčovateli ve stavu způsobilém k řádnému užívání, seznámit ho s její obsluhou a se zvláštními předpisy, je-li třeba, aby byly při užívání věci dodržovány.
 5. V případě zapůjčení věci s obsluhou určuje obsluhu tajemník. Vypůjčovatel uradí náklady spojené s vysláním obsluhy a dopravu materiálu dle platných předpisů.
 6. Vypůjčovatel musí být předem seznámen s půjčovním řádem.
 7. Vypůjčovatel je povinen :
  a) při převzetí věci se přesvědčit o stavu vypůjčené věci
  b) seznámit se s půjčovním řádem a tento dodržovat
  c) vrátit vypůjčenou věc řádně očištěnou a ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení
 8. Vypůjčovatel odpovídá za vypůjčené věci. Při jejich používání je povinen se řídit příslušnými návody, dodržovat obecně platné předpisy a vyžaduje-li to povaha vypůjčené věci i příslušné směrnice, podle pokynů sekretariátu. V případě zaviněného poškození musí vypůjčovatel uhradit náklady na opravu. Při ztrátě nebo zničení vypůjčení věci, pokud k tomu došlo zaviněním vypůjčovatele, musí vypůjčovatel zaplatit náhradu ve výši ceny vypůjčené věci, a to po odečtení jejího skutečného fyzického opotřebení.
 9. Není-li dohodnuto jinak, nesmí být vypůjčená věc přenechána vypůjčovatelem k užívání jinému uživateli.
 10. O věci žádá vypůjčovatel s dostatečným předstihem. V případě více požadavků na jednu věc v jednom termínu rozhodne o půjčení tajemník dle důležitosti akce, na kterou je věc požadována.
 11. V případě nedodržení výpůjční doby, pokud k tomu došlo zaviněním vypůjčovatele, je sekretariát oprávněn požadovat od vypůjčovatele náhradu ve výši 1% z pořizovací ceny zapůjčeného předmětu za každý den prodlení.
 12. Věci jsou zapůjčovány pouze členům a klubům svazu.
 13. Půjčovní řád se vztahuje na výpůjčky technických (vyjma AUS) a měřících zařízení mimo vybavení sekretariátu svazu.

Směrnice nabývá účinnosti dnem schválení P SMČR a podepsání předsedou Svazu.

Projednáno a schváleno Předsednictvem SMČR dne 9.2.2007.
Karel Koudelka, předseda


SMĚRNICE č. 14 ke komunikaci s mezinárodními sportovními organizacemi, pořadateli MS a ME:

Tuto směrnici vydává P SMČR podle článku VI. 3. stanov Svazu.

1) Veškerá oficiální komunikace SMČR s mezinárodními sportovními organizacemi je prováděna pouze písemnou formou.

2) Odesílané dokumenty budou vždy podepsány předsedou SMČR. Spolupodepisovány budou předsedou příslušného republikového odborného klubu. Dokument bude vypracován podle jeho povahy buď předsedou republikového odborného klubu nebo osobou odpovědnou za projednávanou oblast. Vyřizující, tedy ten, kdo dokument vypracoval, bude na listině uveden včetně své funkce. Dokument bude vypracován v jednom exempláři v jednacím jazyce příslušné mezinárodní sportovní organizace, ve druhém, samostatném exempláři, bude vypracována v jazyce českém a doplněn o komentář pro potřeby předsednictva SMČR. Dokument bude signován vyřizujícím funkcionářem. Ten jej zašle předsedovi republikového odborného klubu k podpisu. Ten jej po podepsání postoupí předsedovi SMČR. Bude-li to vyžadovat potřeba projednávané věci, musí být projednán na předsednictvu příslušného republikového odborného klubu, popřípadě na předsednictvu SMČR.

3) Přijaté dokumenty
Svaz svoluje za účelem zrychlení projednávání přijatých dokumentů republikovým odborným klubům, aby příslušným mezinárodním sportovním organizacím poskytly pro doručování korespondenční adresu jednoho z členů předsednictva odborného republikového klubu, který vede agendu předsednictva.
Tato osoba zajistí zaevidování dokumentu a postoupení osobám, jichž se týká. Vždy bude informován předseda republikového odborného klubu, popřípadě mu bude zaslána kopie.

4) Zvláštní zmocnění k odesílání
Tajemník KLoM je tímto zmocněn odesílat poštu týkající přihlašování soutěží do kalendáře soutěží Navigy po projednání v KloM ČR vyjma MS a ME.

5) Delegáti, členové sub komisí a mezinárodní rozhodčí.
SMČR, jako člen mezinárodních sportovních organizací v konečné instanci rozhoduje o všech věcech týkajících se žádostí o jmenování nebo potvrzování delegáta, člena sub komise a mezinárodních rozhodčích, o prodloužení platnosti průkazu a všech dalších souvisejících skutečnostech, vyjma těch, které je povinen podle regulí příslušné mezinárodní sportovní
organizace týkajících se rozhodčích, hlásit sám rozhodčí.
Potvrzování stávajících nebo jmenování nového funkcionáře(ů) musí být na Svaz zasláno nejméně 14 dní před termínem daným příslušnou mezinárodní sportovní organizací. Funkcionáři mohou být Svazem schváleni dodatečně v případě prodlení termínu.
Pro výše uvedené potřeby, si republikové odborné kluby vedou evidenci funkcionářů příslušné mezinárodní organizace.

6) Nominace reprezentantů na vrcholné akce (MS a ME).
Sekretariát SMČR na návrh trenéra a republikové odborného klubu zasílá pořadatelům vrcholných akcí (MS a ME) předběžnou a konečnou jmenovitou přihlášku reprezentantů ČR, dle termínů požadovaných pořadatelem. Ostatní ujednání je uvedeno ve Směrnici č. 8.

Za dodržování této směrnice odpovídá podle bodu VI. 3. stanov předsednictvo v čele s předsedou.
Není-li stanoveno jinak, směrnice nabývá platnost ode dne jejího schválení P SMČR a podepsáním předsedou Svazu.

Směrnice schválena předsednictvem dne: 18. února 2011
Směrnice platí ode dne: 18. února 2011
Miroslav Navrátil, předseda


Seznam zkratek:

MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MV ČR Ministerstvo vnitra ČR
MF ČR Ministerstvo financí ČR
ČSÚ Český statistický úřad
identifikační číslo
ČTÚ Český telekomunikační úřad
SSS ČR Sdružení sportovních svazů ČR
P SMČR Předsednictvo Svazu modelářů ČR
SMČR Svaz modelářů ČR
Svaz Svaz modelářů ČR
DHIM dlouhodobý hmotný investiční majetek (nad 40.000,- Kč/kus)
HIM hmotný investiční majetek (do 40.000,- Kč/kus)
NHIM nehmotný investiční majetek (nad 60.000,- Kč, např. software)