Akce komplet VOSA pokračuje.

Vážení kolegové modeláři,
akce
KOMPLET VOSA bude pokračovat.
V letošním roce jsme obdrželi finan
ční prostředky na rozvoj aktivit mládeže s tím, že jejich využití je podmíněno konkrétním adresným využitím. Pro splnění podmínek a zároveň
zatraktivnění byla zvolena forma dodávky jednoduché stavebnice modelu letadla a RC soupravy. Předsednictvem KLeM ČR byla odsouhlasena akce KOMPLET VOSA. Kluby,
které p
ředložily požadavky a seznam mládeže, obdržely KOMPLET VOSA zdarma. Celkem bylo dodáno 115 ks kompletů. Přes počáteční problémy s distribucí, drobnými nedostatky,
se již nyní ale objevují informace o stavb
ě modelů v kroužcích a prvních letových pokusech. V jednání je též možnost celostátního setkání modelářů – mládeže na letišti v Podhořanech.
P
ředpokládáme, že Komise mládeže KLeM ČR bude aktivně organizovat a spolupracovat s kluby při organizování soutěží v následujícím roce a tím i získání většího počtu zájemců
z řad mládeže o modelářskou činnost.

V následujícím roce chceme pokračovat v akci KOMPLET VOSA.

Kluby, které mají zájem o dodávky modelů VOSA včetně RC soupravy pro svoje kroužky mládeže, mohou již nyní předkládat svoje požadavky.
Podmínky pro rok 2016 jsou následující:
poslat žádost o zaslání KOMPLET VOSA na mailovou adresu SMČR:
navratil(a)svazmodelaru.cz a p
řípadně kopii na adresu petr.cejnar(a)centrum.cz
žádost musí obsahovat: číslo klubu, požadovaný počet kompletů, kontaktní adresu na osobu pro případná jednání včetně telefonu, adresu pro zaslání kompletů, není-li totožná
s kontaktní adresou
k žádosti je nutno připojit jmenný seznam mládeže, kteří KOMPLET VOSA dostanou do užívání, s uvedením jejich licenčních čísel a podpisem.
žádosti budou uspokojovány podle pořadí jejich obdržení, podle možností výrobních a dodavatelských kapacit a podle množství přidělených finančních prostředků.
– žádost mohou podat i ty kluby, které již obdržely stavebnice v roce 2015, ale jejich požadavky nebyly plně uspokojeny, nebo mají nárůst členské základny mládeže
– podmínkou – požadavkem na kluby je uspořádat soutěž (třeba jen na klubové úrovni) s modely VOSA dle pravidel SMČR 2016 (doložit v průběhu roku výsledkovou listinou a
třeba i fotografií)

V Praze dne 16.12.2015
Ing. Petr Cejnar
p
ředseda KLeM ČR