Stanovisko SMČR k Bezpečnostnímu opatření MD ČR

Stanovisko SMČR k   Bezpečnostnímu opatření MD ČR – odboru civilního letectví č. 2/2008:

 

30. července 2008 Ministerstvo dopravy
Ředitel odboru civilního letectví
Ing. Jaromír Štolc
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Věc : stanovisko SMČR

Vážený pane řediteli,

Svaz modelářů České republiky je občanským sdružením s plnou působností na území ČR a sdružuje celkem šest modelářských odborností. Největší odborností je odbornost leteckého modelářství, která sdružuje celkem 4500 členů a 1056 žáků a juniorů v 375 modelářských klubech, které mají samostatnou právní subjektivitu. Další odborností spravovanou a řízenou Svazem modelářů jsou raketoví modeláři, kteří také využívají ve své činnosti vzdušný prostor

Na mezinárodní úrovni je Svaz modelářů zastoupen prostřednictvím Aeroklubu ČR v mezinárodní letecké organizaci FAI a je plnoprávným členem CIAM FAI, což je mezinárodní organizace FAI pro letecké modeláře. V České republice je členem Sdružení sportovních svazů ČR.
Letecké modelářství je nedílnou součástí polytechnické výchovy mládeže v klubech, Domech dětí a mládeže, Stanicích mladých techniků apod.

Z hlediska své činnosti Svaz modelářů ČR je zařazen mezi Sportovní svazy, které podporuje Ministerstvo školství ČR, neboť v mnoha kategoriích leteckého a raketového modelářství zabezpečuje Svaz modelářů státní reprezentaci a podílí se významnou měrou na výchově mládeže. V průběhu kalendářního roku je organizováno na 600 veřejných soutěží,
cca dvě desítky mezinárodních soutěží (v některém roce ME a MS v různých kategoriích), 37 Mistrovství ČR a tři desítky přeborů mládeže.

Je samozřejmostí, že pro svoji činnost má Svaz modelářů zpracovány organizační, stavební a bezpečnostní pravidla, která vychází jednak z pravidel mezinárodní organizace CIAM FAI a z pravidel platných v EU a ČR v oblasti letectví. Celkově jsou zpracovány pravidla pro 81 kategorií leteckých modelů provozovaných na území ČR. Obecnými charakteristikami pravidel jsou body, které respektují nejvyšší zákonem dané limity a to:
– model letadla je charakterizován jako sportovní náčiní určené pro soutěžní a rekreační vyžití ( není určen pro komerční použití )
– model může mít maximální hmotnost 20kg (zákony ČR)
– další technická specifika jako např. poloměr špičky modelu, max. povolené napětí pohonné baterie, max. plošné zatížení apod. dle jednotlivých kategorií.
Činnost Svazu modelářů ČR je z hlediska ochrany obyvatelstva a majetku zabezpečena pojistnou smlouvou pro případ způsobených škod v důsledku provozu modelů při soutěžích, trénincích a veřejných vystoupeních

Na základě shora uvedené krátké charakteristiky Svazu modelářů ČR a jeho činnosti si dovolujeme býti povinováni aktivním jednáním s Ministerstvem dopravy k vydanému AIC C 13/08 Bezpečnostní opatření Ministerstva dopravy – odboru civilního letectví č.2/2008. Hlavními a zásadními body, které jsou v rozporu se stávajícími zákony nařízením a omezují nebo ve svém důsledku naprosto likvidují činnost leteckých modelářů jsou:
1/ zařazení modelů o hmotnosti do 20ti kg do jedné skupiny s ostatními letadly nebo bezpilotními
prostředky
2/ omezení letové hladiny pro modely letadel
3/ stanovení limitů pro vzdálenost pilot a model
4/ stanovení horizontální vzdálenosti modelu od pilota
5/ zavedení nových váhových sublimitů pro modely
6/ absolutní zákaz shazování předmětů z modelu letadla
7/ vymezení, že by model mohl létat mimo dohled pilota
8/ stanovení povinného pojištění a minimálních pojistných částek

Bod 1/ – v úvodu dokumentu AIC C 13/08 je uvedeno: …. , které stanoví základní provozní omezení pro bezpilotní systémy, včetně modelů letadel……, Přitom se dokument odvolává na Zákon o civilním letectví. Zákon však zmocňuje MD a UCL k výkonu státní správy v rozsahu vymezeném tímto zákonem a podle mezinárodních smluv a nařízení, které jsou součástí právního řádu. Zákon vymezuje pojem letadlo a v § 2 definuje „letadlo“ jako létající prostředek, s negativním vymezením, že se nepovažuje za letadlo model letadla jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.
Z výše uvedeného vyplývá, že Ministerstvo dopravy není zmocněno k výkonu státní správy týkající se modelů letadel, jejichž maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.

Bod 2/ – omezení letové hladiny. Je dalším likvidační omezením modelářské činnosti a proti zákonným opatřením, neboť zákon rozděluje vzdušný prostor na jednotlivé typy, jejich použití a způsoby pohybu se v těchto prostorách, ale neomezuje v nich výšku použití pro různé létající prostředky. Jde tedy o diskriminační opatření. Jak již bylo v úvodu uvedeno, jsou pro modelářskou činnost požívány národní a mezinárodní pravidla. V mnoha kategoriích již jenom vlečná zařízení jsou dlouhá 150 až 200 m a modely dosahují výšek 300 a více metrů.
Toto opatření je v rozporu s mezinárodními letecko modelářskými pravidly.

Bod3/ stanovení limitů pro vzdálenost pilot model – stanovení vzdálenosti pilota od modelu potvrzuje nedostatečnou informovanost o modelářské problematice. Volné modely se vypouští z ruky pomocníka a pilot model vleká na startovací šňůře, která není delší než 50m. Pilot upoutaného modelu má řídící lanka kratší než 50m ( délka 21,5m dle pravidel) . Piloti halových modelů nemohou být vzdáleni na 50m ( v hale se létají neřízené i radiem řízené modely). Piloti radiem řízených malých kluzáků neodhodí model od sebe na vzdálenost větší jak 50m.
Z tohoto krátkého přehledu je zřejmé, že pravidlo není opodstatněné, ale naopak je likvidační.

Bod 4/ stanovení horizontální vzdálenosti modelu od pilota – obdobná situace jako v předchozím bodě avšak postavená v obráceném smyslu. Modely především větroňů jež využívají stoupavých proudů dosahu větších vzdáleností, avšak vždy a pouze za přímé viditelnosti pilota. není myslitelné provozovat model letadla bez vidu (hrozí ztráta modelu).
Omezení vzdálenosti je likvidační pro mezinárodní kategorie především modelů větroňů pořádaných na našem území, pro pořádání soutěží veřejných a pro výcvik modelářů samotných

Bod 5/ zavedení jakých si váhových limitů pro modely – všechny kategorie leteckých modelů mají stanoveny svoje váhové limity, které musí splňovat pro účast na soutěžích.
Vést diskusi na téma stanovení jakého si limitu, který je ještě bezpečný a který ne, je bezpředmětné.
Váhový limit nám stanovují světové, evropské a národní předpisy.

Bod 6/ absolutní zákaz shazování předmětů z modelu letadla – tento zákaz potvrzuje neznalost modelářské odbornosti. Jednou z kategorií modelářské činnosti jsou radiem řízení parašutisté. Modely parašutistů jsou shazováni z nosných modelů z předepsané výšky 200m. V kategorii radiem řízených maket je jedním z bodovaných prvků odhoz maket bomb, nádrží, padákový výsadek, letáků, vždy do určeného prostoru.
Na propagačních akcích jsou často pro potěchu dětí shazovány na konfetách bombony, opět do určeného prostoru.
Tyto všechny činnosti budou tímto zakázány?

Bod 7/ vymezení, že by model mohl létat mimo dohled pilota – toto stanovisko nebo podmínka není pro modely letadel není možná, neboť hrozí ztráta modelu a tím i vznik na malé,materiální škody.
Rádiem řízené modely startují a přistávají do vymezeného prostoru, při soutěžích a akcích je přímo určen prostor pro létání.
Podmínka řízení ovládání modelu letadla nepřichází v úvahu.

Bod 8/ stanovení pojistných částek – jak je v úvodu uvedeno, činnost leteckých modelářů je kryta samostatnou pojistkou pro případ škody způsobené třetím osobám. Poukaz na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel vydalo též samostatně Ministerstvo dopravy a v tomto dokumentu uvádí :
Nařízení se nevztahuje na:
* státní letadla ve smyslu ……..,
* modely letadel s maximální vzletovou hmotností do 20 kg
* zařízení pro závěsné létání ……..
* upoutané balony
*draky
* atd.
Z čehož vyplývá, že Ministerstvu dopravy je znám limit 20kg letové hmotnosti a není nutné stanovovat samostatné limity pro jiná pojištění.

Vážený pane řediteli, dovoluji si Vám na základě shora uvedeného předložit požadavek, aby do textu AIC C 13/08 bylo zahrnuto, že toto opatření se netýká modelů letadel o vzletové hmotnosti menší než 20 kg podle zákona o civilním letectví. (čímž budou respektovány zákony a nařízení EU a ČR)

Vědomi si nutnosti zvyšování bezpečnosti nejen leteckého provozu, ale i chování osob v prostorách leteckého provozu, bude ze strany Svazu modelářů ČR připraven Kodex leteckého modeláře, který bude upravovat vztahy mezi modeláři, provozovateli letišť, samostatném chování při provozu modelů, vymezení prostorů apod. Naší snahou není podchytit pouze organizované modeláře ale i další jinak organizovanou skupinu osob ( různá společenství SAM – historické modely, soubojové modely) nebo neorganizované, jež má též možnosti neevidovatelným způsobem si pořídit jakýkoliv model letadla včetně ovládacích prvků a bez znalosti a respektování jakýchkoliv zásad, volně poletovat i v místech pro provoz modelů zakázaných. Je samozřejmé, že o vydání Kodexu Vás budeme informovat a rádi bychom využili zkušeností Vašich pracovníků při formování některých pravidel chování leteckého modeláře. Pro Vaši potřebu nabízíme recipročně naše zkušenosti při tvorbě předpisů pro provoz velkých modelů, které již spadají do kompetence Zákona o civilním letectví.

S pozdravem

Karel Koudelka
předseda Svazu modelářů ČR