Informace o jednání předsednictva KLeMČR

Informace o jednání předsednictva KLeMČR 23.6.2008:

 

PROGRAM JEDNÁNÍ

  1. Bezpečnostní opatření MD ČR – odboru civilního letectví č. 2/2008 a L2 a jmenování zástupce SMČR pro jednání na MD ČR

Byla projednána situace vzniklá zveřejněním oběžníku Ministerstva dopravy – odboru civilního letectví č. 2/2008.

Bylo konstatováno, že se přípravy a zpracování této vyhlášce nezúčastnili zástupci Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR).

Z tohoto důvodu byla z iniciativy zástupců SMČR svolána schůzka s cílem projednat námitky Svazu modelářů. Pracovní schůzky uskutečněné dne 12.6.2008 se zúčastnili:

SMČR: p. Koudelka, Mgr.Navrátil, Ing.Cejnar
Ministerstvo dopravy: p. Ing. Jelínek, Mika, Mareš, Ing. Gorgol
Ministerstvo obrany: p. Ing. Hakl, Beneš
Úřad civilního letectví: p. Ing. Hezký

Byly dohodnuty tyto závěry:
1. Ministerstvo dopravy odloží účinnost Bezpečnostního opatření
2. Úřad pro civilní letectví prodlouží do 31.7.2008 termín pro podání připomínek k návrhu doplňku předpisu L2
3. Svaz modelářů oznámí Ministerstvu dopravy jména kontaktních osob oprávněných jednat jménem Svazu modelářů kteří budou spolupracovat s pracovní skupinou pro tvorbu regulačního materiálu pro tuto oblast letectví.
4. Svaz modelářů předá na Ministerstvo dopravy v co nejkratší době konkrétní připomínky k jednotlivým článkům Bezpečnostního opatření MD a k návrhu doplňku leteckého předpisu L2

  1. Pro splnění závěrů pracovní skupiny a následná jednání s MD byly stanoveny následující úkoly:

A/ Byla schválena pracovní skupina oprávněná jednat jménem Svazu modelářů ČR:
Za SMČR – p. Karel Koudelka
Za KLeMČR – Ing. Petr Cejnar
tajemník SMČR – Mgr. Miroslav Navrátil
Jako konzultant pracovní skupiny byl odsouhlasen Ing. Pavel Macek

B/ Poslat na Ministerstvo dopravy jmenný seznam členů pracovní skupiny oprávněné jednat za SMČR a pro jednotlivé členy vystavit pověřovací dekrety.

C/ Členové pracovní skupiny jsou pověřeni jednat především a výhradně ve smyslu platných zákonných ustanovení a charakteristik modelů (Zákon o civilním letectví č. 439/2006 ) a jeho odlišení od ostatních bezpilotních prostředků.

D/ Připravit připomínky k textu Bezpečnostního opatření č. 2/2008

E/ Připravit připomínky k návrhu doplňku leteckého předpisu L2

F/ Předsednictvo zároveň připraví návrh vlastního kodexu pro bezpečné chování leteckého modeláře při létání s modely letadel a zařadí tento do Sportovního řádu ČR

G/ Informovat o celém problému Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a požádat o aktivní pomoc

H/ Informovat o celém problému Aeroklub České republiky, jehož prostřednictvím jsme členy mezinárodní organizace FAI a požádat o aktivní pomoc

I/ Modelářskou veřejnost aktivně informovat o všech změnách a jednáních na zvláštní webové stránce Svazu modelářů ČR

J/ Na webovou stránku KLeMČR připravit přímý odkaz na stránku SMČR, kde jsou zveřejňovány informace o jednání
V Praze dne 25.6.08