Seznam modelářských letišť

Seznam modelářských letišť

Vážení kolegové modeláři,

dovolím si touto cestou poděkovat těm z Vás, kteří zaslali dotazníky na modelářská letiště. Do konce roku 2008 jsem obdržel celkem 234 vyplněných dotazníků. Toto číslo zahrnuje dotazníky zaslané jednotlivými kluby jak leteckomodelářské odbornosti, tak i dotazníky zaslané jednotlivci a i dotazníky od raketových modelářů. Některé kluby využily možnosti a zaslaly více dotazníků s uvedením více prostorů, kde provozují svojí činnost.
Nebudu hodnotit způsob a úroveň vyplnění některých dotazníků, ale rád bych naznačil odpověď na otázku:
„ Co se seznamem, který vznikl po přepsání dotazníků do počítače “?.
Ano je zde nějaká databáze ploch, které využívají modeláři k provozování své činnosti. Tuto databázi bychom rádi projednali s představiteli ÚCL a potažmo následně v pracovní komisy MD. Naším záměrem je, aby na plochách, jež jsou v seznamu, bylo možno létat s modely podle dosud platné legislativy a při dodržení všeobecných bezpečnostních podmínek podle jejich umístění.
Předsednictvo KLeM ČR dalo na svém zasedání dne 8.1.2009 zástupcům SMČR při pracovní skupině MD k tomuto postupu mandát. Zároveň bylo doporučeno, pro další období, by se v určitých časových intervalech, pravidelně projednávalo s ÚCL využívání dalších prostor pro provozování leteckých a raketových modelů. Předsednictvo KLeM ČR též předpokládá, že po konečném zpracování dosavadního seznamu modelářských letišť a jeho projednání, tento seznam dá k dispozici na svých www. stránkách s údaji, kde a za jakých podmínek lze provozovat modelářskou činnost.

Ing. Petr Cejnar

 

Další informace předsednictva KLeM ČR :

– V současné době můžete s modely bez ohlášení létat do výšky 300m ať jste členem SMČR, ČMMA, ACES, SAM nebo nějaké jiné modelářské organizace.

– Model ale nesmí přesahovat svojí hmotností 20kg vzletové váhy. Pro modely s hmotností vyšší než 20kg platí zákon o civilním letectví (Modely s hmotností vyšší než 20kg nejsou zahrnuty v pravidlech a opatřeních SMČR).

– S modelem můžete létat: – v předepsané minimální vzdálenosti od oficiálních letišť,
– mimo prostory zakázané pro letecký provoz a prostory s omezením leteckého provozu,
– v předepsaných vzdálenostech od komunikací, vodních toků, přírodních rezervací, vedení elektrického napětí, rekreačních a lázeňských oblastí a obydlených prostor .

– S modelem můžete létat tak, aby jste neomezovali a neohrožovali ostatní občany a nezpůsobili újmu na zdraví a majetku ostatním občanům.

– Za provoz modelu zodpovídá pouze a jedině jeho provozovatel a pilot .

– Doporučujeme všem modelářům k seznámení se s KODEXem modeláře, který je publikován na www stránkách SMČR.

– Při soutěžních akcích, tréninkové činnosti a dalších oficiálních akcí jsou členové SMČR pojištěni. Rozsah a výklad k pojištění je zveřejněn na www stránkách SMČR.

Pro informaci členské základně a v zájmu objektivního posouzení celé problematiky si dovolujeme zveřejnit nejaktuálnější dostupné materiály z jednání na MD ohledně modelářské činnost:
26.9. 2008 – se konalo na MD poslední jednání.
26.10. 2008 – byl předložen návrh zápisu z jednání k připomínkování
8. 11. 2008 – byly předloženy na MD připomínky SMČR k zápisu z jednání a zaslán KODEX leteckého modeláře
22.12. 2008 – byl rozeslán na všechny zúčastněné nezměněný zápis z jednání a neakceptované připomínky SMČR s KODEXem.
Následně zveřejňujeme Zápis z jednání na MD a připomínky SMČR k tomuto zápisu:1/ Zápis z jednání na MD ze dne 26.9.2008

 

Zápis z jednání o zajištění bezpečnosti při letech modelů,
které se konalo na MD dne 26.9.2008

Jednání se zúčastnili: Ing. Gorgol, Mgr. Mareš (MD), Ing. Hezký, Ing. Nath (ÚCL),Ing. Prokšan (PČR LS), Ing. Beneš (MO), Koudelka, Ing.Cejnar, Mgr. Navrátil (SM ČR), Janko, prof. Nožička (CMMA).

Zasedání přijalo tento program:
1. Schválení záznamu z jednání konaného dne 28.8.2008
2. Materiál Ing. Macka „Regulace bezpilotních systémů
3. Materiál ČMMA
4. Kodex modeláře
5. Definice
6. Hmotnostní kategorie modelů
7. Různé

Úvodní poznámka
Toto jednání bylo mimořádným zasedáním členů mezirezortní pracovní skupiny pro UAS při MD se zástupce leteckých modelářů. Bylo zaměřeno výhradně podmínky a postupy pro provozování modelů letadel.

K bodu 1
Zasedání schválilo záznam z jednání konaného dne 28.8.2008.

K bodu 2
Zasedání konstatovalo, že materiál „Regulace bezpilotních systémů“, který vypracoval Ing. Macek je vhodným základem pro úpravu pravidel připravených mezirezortní pracovní skupinou pro UAS, týkající se pojištění bezpilotních systémů (včetně modelů). Je však potřebné aby se sešli Ing. Macek a Mgr. Mareš s cílem odstranit nejasnosti obsažené v tomto materiálu a zpřesnit jej. Mgr. Mareš s tímto návrhem souhlasil. Zejména je nutno posoudit zda je nutno zavádět definici modelu letadla pro účely pojišťování modelů letadel. Mezirezortní skupina se nedomnívá, že by zavedení definice bylo nezbytné pro účely regulace modelů obecně, nicméně prezentovaný materiál k pojištění z definice modelů vychází. Výsledky budou prezentovány mezirezortní pracovní skupině.

K bodu 3
Mezirezortní pracovní skupina kladně zhodnotila materiál, který předložila ČMMA k regulaci modelů vyšší hmotnostní kategorie. Návrh dopracovat materiál do konané podoby na úrovni užší pracovní skupiny, nejlépe při ÚCL, negovali zástupci ÚCL s tím, že práci na dokumentu v současné době brání skutečnost, že nebyl přijat a uveřejněn regulační materiál připravený mezirezortní skupinou, který měl vytvořit prostor pro další regulaci bezpilotních systémů obecně. Za dané situace je návrh předložený ČMMA v rozporu s leteckým zákonem. Dále bylo konstatováno, že další práce skupiny by se měla soustředit na dopracování návrhu regulačního návrhu zpracovaného mezirezortní skupinou s přihlédnutím k připomínkám letecké veřejnosti, které byly prezentovány v rámci veřejného připomínkového řízení k doplňku předpisu L 2. Bylo dohodnuto, že modifikaci návrhu zajistí užší pracovní skupina při ÚCL. Termín jednání oznámí ÚCL.

K bodu 4
Zástupci SM ČR sdělili, že Kodex modeláře ještě není dopracován do podoby vhodné k projednání. Z vyjádření ostatních účastníků jednání vyplynulo zejména, že „kodex“ je sice dobrá věc, není však pro nikoho, ani pro členy SM ČR, závazný a jeho dodržování není právně vymahatelné. Kodex též nesmí být v rozporu s budoucími národními předpisy, které stanoví postupy a pravidla pro využívání vzdušného prostoru při letech modelů.

K bodu 5
Návrh definice modelů, který předložil SM ČR byl ostatními účastníky jednání odmítnut, neboť jen potvrzuje současný stav což je v rozporu s potřebou vyřešit koexistenci letů modelů a bezpilotních systémů s ostatním letovým provozem.

K bodu 6
Zástupci SM ČR opět opakovali svá tvrzení, že požadavky na zajištění bezpečnosti letů se netýkají modelů s hmotností menší než 20 kg. Bylo jim sděleno, že zmíněný limit byl uplatněn v leteckém zákoně na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785 z roku 2004, které se týká výhradně pojištění. Nelze z něj tudíž dovozovat, že modely o hmotnosti nižší než 20 kg nemusí při letech dodržovat postupy a předpisy zajišťující bezpečnost letů. Je potřebné uvědomit si, že střet letadla s modelem i o nízké hmotnosti, či pád modelu mohou mít za následek úmrtí či zranění osob a škody na majetku. K hmotnostním limitům jak byly obsaženy v návrzích regulace v ČR, bylo doplněno, že hmotnostní limity byly, na základě konsensu mezirezortní pracovní skupiny pro UAS přejaty z britských právních předpisů, které představují osvědčený způsob regulace modelů letadel a jsou i výchozími podklady pro předpisovou činnost většiny mezinárodních organizací.

Dále bylo sděleno, že výškový limit 100 m (AGL) byl zvolena proto, že minimální výška letů letadel, s výjimkou vzletů a přistání, je 150 m (AGL). Létání ve větších výškách je nutno vždy koordinovat, dle místa letů buď se stanovišti řízení letového provozu nebo s osobami odpovědnými za bezpečnost letů na letišti (letištní řídící věž, nebo stanoviště AFIS) nebo odpovědnými osobami na plochách pro sportovní létající zařízení. Pro lety ve větších výškách je nutno znát alespoň základní pravidla pro zabraňování srážkám letadel a též mít znalosti o konkrétních třídách vzdušného prostoru v místě letů. Dále bylo vysvětleno, že návrhy regulačních materiálů musí respektovat terminologii použitou v předpisu, v němž jsou obsaženy. K podrobnému vysvětlení slouží materiály označované jako vysvětlující nebo poradní. K používání zkratek bylo zástupcům SM ČR sděleno, že v návrhu doplnění předpisu jsou použity zkratky ICAO, které jsou letecké veřejnosti všeobecně známy. Nicméně bylo přislíbeno, že materiál bude doplněn o seznam zkratek a s uvedením jejich plného znění.

K bodu 7
Ing. Beneš presentoval materiál“Připomínky k návrhu Doplňku X předpisu MD L-2, Pravidla létání“, který byl zástupcům SM ČR předán na minulém jednání k připomínkám. SM ČR však žádné připomínky nepředložil, ale navržené úpravy během presentace hodnotil kladně. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o pracovní návrh možného řešení SM ČR a ostatními modeláři popsaných problémů, bylo by dobré, aby SM ČR tento materiál podrobně prošel a připravil si případně své návrhy. Doplněk „X“ musí pokrýt celý segment UAV a modeláři jsou jen jednou z jeho nedílných součástí. Proto není žádoucí odmítnout tento doplněk jako celek, ale je nutno ho upravit do takové podoby, aby umožňoval bezpečné využívání vzdušného prostoru všemi účastníky, včetně modelářů. Této situaci musí odpovídat i případné definice v zákonu č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.

Jedním z bodů byl i návrh na úpravu podmínek létání na modelářských letištích s velkým provozem.

Zástupci SM ČR přislíbili, že předají mezirezortní skupině pro UAS na ÚCL seznam ploch (modelářských letišť) využívaných v současné době modeláři. Získání údajů by mělo proběhnout mimo jiné i formou dotazníku, jehož obsah byl předběžně dohodnut a na jehož konečné formulaci přislíbili zástupci ÚCL další spolupráci. Zástupci SM ČR dále uvedli, že regulace je problematická i z hlediska distribuce potřebných materiálů k modelářům. Profesor Nožička opět zopakoval, že když si někdo koupí vysílačku jsou k ní přibaleny i pokyny co je třeba udělat a co dodržovat. Neměl by být problém podobným způsobem postupovat i u stavebnic modelů, včetně odkazů na oficiální materiály a jak se k nim dostat. Toto podpořil i p. Janko s tím, že kontaktovat naše výrobce a dovozce by neměl být problém. Publikaci příslušných materiálů a podrobných výkladů předpokládá jak ÚCL na svých stránkách tak i ČMMA a další zájmová sdružení cestou modelářských časopisů a www stránek.

K návrhu tohoto zápisu zaslali zástupci SM ČR připomínky, které uvádím příloze. Budou projednány na příštím vzájemném setkání, které se předpokládá na přelomu leden/únor 2009. Přiložen je i návrh Kodexu modeláře z 8.11.2008.
V Praze dne 22.12.2008
Zapsal: Ing. Gorgol

Příloha: 1. Kopie dopisu SMČR ze dne 8.11.2008, která obsahuje připomínky k návrhu zápisu..
2. Kodex modeláře z 8NOV8

 

2/ Připomínky SMČR k Zápisu z jednání na MD ze dne 26.9.2008, bez jejich akceptace.

Vážený pane Gorgole,
K návrhu zápisu si dovoluji Vám zaslat následující připomínky:

Bod 2. Požadujeme uvést:
SMČR nesouhlasí se stanoviskem mezirezortní skupiny, že není nezbytné pro účely regulace modelů zavést definici modelu. Podle názoru zástupců SMČR je definice potřebná pro účely stanovení rozdílnosti leteckých modelů a bezpilotních prostředků (AUV), které se od modelů letadel odlišují svými vlastnostmi a užitím. Definice modelu je též nutná pro oblast stanovení odpovědnosti za jeho provoz a pro potřeby pojišťovnictví.

Bod 3. Požadujeme uvést:
K projednání materiálu „K regulaci modelů vyšší hmotnostní kategorie“, předložený ČMMA nebyli zástupci SMČR pozváni.

Bod 4.
Tento bod je vytržen z kontextu zápisu předcházejícího ti. z 28.8.2008, kde je konstatováno. že KODEX bude předložen k diskusi do konce října 2008. Není nám proto známo, proč je zde uvedena věta, která staví do negativní pozice SMČR.

Bod 5.
Tato formulace textu přesně neuvádí důvod odmítnutí návrhu SMČR. Předložený návrh modelu letadla byl textový návrh pro úpravu zákona ze strany SMČR Z uvedeného postoje vyjádřeného v tomto zápisu je zřejmé, že není ochota specifikovat co je model letadla.

Bod 6.
Již ve druhé větě Vašeho textu jenom potvrzujete rozpor s bodem č. 5., kde uvádíte, že je návrh SMČR na definici modelu v rozporu s potřebou vyřešit koexistenci letů modelů letadel a bezpilotních prostředků. Zde v tomto bode však říkáte, že v leteckém zákoně je uplatněn limit pro modely letadel, ale pouze z hlediska pojištění. Nemáte však pravdu, neboť limit pro modely letadel je obsažen též v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 216/2008
ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, a ten se netýká pouze pojištění, ale především bezpečnosti. Následuje pak zákon O civilním letectví č. 49/1997Sb., který též uvádí do jaké hmotnosti je model letadla a na které letadla se zákon vztahuje. Tímto se však nechceme distancovat od spoluúčasti na zlepšení bezpečnosti při provozování leteckých modelů.
Zarážející je, že v zápise v bodě o hmotnostních limitech najednou přeskakujete na problematiku výškového limitu, který žádný zákon neřeší jako omezení. Podle našich záznamů problém výškového limitu byl diskutován a předmětem jednání v bodě 7/ při projednávání Doplňku X, který tento limit stanovil.

Bod 7.
K počátečnímu odstavci nemáme zásadních připomínek a jestli že bude Doplněk X akceptovat uvedený zákon dle poslední věty tohoto odstavce nebudeme mít námitek.
V dalším textu je nešťastně uvedena formulace
Jedním z bodů byl i návrh na úpravu podmínek létání na modelářských letištích s velkým provozem.
Z uvedeného by mohlo vyplynout, že budeme regulovat i dění na letištích. To snad ne.
Přehled letišť s modelářskou činností členů SMČR je připravován a bude předložen.
K poslednímu odstavci s politováním musíme konstatovat, že uvedené u prohlášení p. prof. Nožičky a p. Janka, je dosti nešťastně formulováno a není uvedeno, kdo bude zajišťovat a řešit problematiku informovanosti veřejnosti, která není nikde organizována.
„Profesor Nožička opět zopakoval, že když si někdo koupí vysílačku jsou k ní přibaleny i pokyny co je třeba udělat a co dodržovat. Neměl by být problém podobným způsobem postupovat i u stavebnic modelů, včetně odkazů na oficiální materiály a jak se k nim dostat. Toto podpořil i p. Janko s tím, že kontaktovat naše výrobce a dovozce by neměl být problém“ . 
Je to sice optimistické prohlášení, ale neřeší druhou část onoho problému a to je kdo zajistí její realizaci.

Vážený pane Gorgole, dovoluji si Vás požádat o zobjektivizování předmětného zápisu, případně i vynechání některých slovních pasáží, které sice v průběhu diskuse byly vyřčeny, ale nejsou podstatné z hlediska obsahu jednání.

V návaznosti na předchozí jednání si Vám dovoluji v příloze zaslat Kodex leteckého modeláře, jako pracovní materiál. Je jasné, že ze stran různých pohledů je možné mít k tomuto Kodexu mnoho připomínek. Je však nutno si uvědomit za jakým účelem je tento materiál zpracován. Kodex by měl být jedním z prvních materiálů – návodů pro všechny zájemce o letecké modelářství, jak se chovat, jak postupovat a čím se řídit při provozování leteckomodelářské odbornosti.
Vědomi si nutnosti zvyšování úrovně bezpečnosti leteckého provozu, SMČR do budoucna připravuje pro zlepšení provozu leteckých modelů konkrétnější dokument, který by pro jednotlivé kategorie leteckých modelů objasňoval postupy stavby, chování a létání s leteckými modely.

S pozdravem

Karel Koudelka
předseda SMČR