Informace pro kluby prosinec 2017

Členské příspěvky na rok 2018:

Členské příspěvky se platí v posledním čtvrtletí  předcházejícího roku z důvodu výkaznictví ve vztahu  k MŠMT.

Výše členských příspěvků :

  • výdělečně činní                                         100,-Kč
  • mládež do 18ti let a nevýděl. činní          50,-Kč
  • Členské příspěvky uhradí klub hromadně za všechny členy klubu na adresu SMČR.

Variabilní symbol: pouze   registrační číslo klubu  (neuvádějte nic jiného)

A to v případě placení složenkou „A“ nebo bankovním převodem.

 

UPOZORŇUJI složenky nemají útržek se zprávou pro příjemce. Z tohoto důvodu je nutné uvádět reg. číslo klubu ve var. symbolu,  jinak není možné identifikovat platbu.

V případě placení čl. příspěvků bankovním převodem je číslo  účtu stejné. Na platební příkaz se uvádí var. symbol =  reg.  číslo klubu.

Po obdržení dokladů o zaplacení bude na klub zaslán  příslušný počet známek, pouze na základě elektronicky zaslané evidenční karty – excelové tabulky, formát .xls  jiný formát evidenční karty nebude akceptován

 

Členské příspěvky se platí do :               do  31.12.2017

Číslo účtu : 54931011/0100   Komerční banka,  pobočka Praha 7

 

Evidenční karty

Na web stránkách SMČR – „Tiskopisy“ je „Evidenční karta klubu“, kterou každý  klub vyplní včetně celého data narození ve formě rodného čísla bez čísla za lomítkem.

U každého člena klubu je třeba uvést jeden z následujících údajů : e-mail, mobil nebo adresu a dále číslo národní licence.

Takto vyplněnou kartu (v excelu) musí každý klub zaslat pouze elektronicky na adresu :

predseda@svazmodelaru.cz                         do 31.12.2017

Evid. kartu v žádné případě neupravujte

Žádám kluby, aby věnovaly max. pozornost kolonkám „Nemovitý majetek“ a „Investiční majetek“.

Nemovitý majetek – stavby a pozemky na které má klub LV (list vlastníka z KÚ) zde kluby vypíšou   hodnotu majetku

Investiční majetek  stroje – pořizovací hodnota 40.000,-Kč a výše za kus (např. malotraktor, soustruh,  PC, svážecí člun, ozvučení, vozidlo, notebook apod.)

– zařízení jako např. autodráha, kolejiště

 

Ing. Petr Cejnar
místopředseda SMČR