Návrh textu nových stanov Svazu modelářů České republiky z.s.

Zde je návrh nového textu stanov Svazu modelářů České republiky z.s.:

Stanovy SMČR – nove 2022 (návrh 12_2021)

Návrh vznikl v pracovní skupině, která na základě zkušeností se současnými stanovami a požadavky vytvořila text, který není „modernizací“ stávajících stanov, ale textem novým, včetně jeho členění a návazností. Protože hlasování o textu nových stanov bude důležitou součástí připravované konference Svazu modelářů České republiky (předpokládaný datum 26.3.2022), předkládáme text i touto formou členské základně k vyjádření.

Již nyní obsahuje návrh textu dva body, které jsou zpracovány variantně – název spolku a název Odbornostního klubu (KLeM, KLoM,…)

Očekáváme, že na základě předložení návrhu textu stanov budou další připomínky a návrhy. Připomínky a návrhy ke stanovám je potřeba zasílat písemně (E-mail) a v podobě, která splní následující formu:

  • Každý návrh změny musí obsahovat číslo článku, kterého se změna týká a vysvětlení, proč se změna navrhuje. Vždy se uvede přesné znění celého odstavce. Vypuštěný text přeškrtnutých písmen a nově navrhovaný text uveden písmen tučným.
  • Nový text v přesném znění (i jazykově správné podobě navazující na okolní text).

Písemné připomínky, pozměňovací návrhy je nutno zaslat na sekretariát SMČR (predseda@svazmodelaru.cz) do 20.3.2022, aby je bylo možno zpracovat do návrhů k hlasování. Tento termín berte jako nejpozdější pro možnost připravit hlasování o změně na konferenci. Pokud návrhy zašlete dříve, jedině dobře.

Jan Žemlička

předseda