Stanovisko SMČR k Doplňku X MD ČR

Stanovisko SMČR k „Doplňku X“ MD ČR

Ministerstvo dopravy vyzvalo SMČR k dalšímu jednání ohledně Doplňku X – Bezpilotní systémy

Pro členy SMČR a další modelářskou veřejnost zde uvádíme výsledky z jednání KLeM ČR ke schůzce na MD a stanovisko a odpověď SMČR na předložený materiál, která byla zaslána na MD.

 

Na základě jednání na Ministerstvu dopravy dne 8.9.2009, kdy nám byl předložen znova zpracovaný návrh „Doplňku X“ a doplněný o pozměňující texty, byl tento návrh projednán na zasedání Klubu Leteckých modelářů ČR jako odborné komisi Svazu modelářů ČR .

Z tohoto jednání vyplynuly následující závěry, které jako připomínky SMČR si dovolujeme tímto Vám předložit.

SMČR je si vědom nutnosti zajistit bezpečnost při provozování leteckých modelů ať již ve vztahu k bezpečnosti leteckého provozu, tak i ve vztahu k ostatní subjektům, které se mohou přímo nebo nepřímo podílet na provozu leteckých modelů. Z tohoto důvodu nejsou připomínky zaměřeny na konkrétní opatření jež stanovuje tento dodatek, ale připomínky poukazují na celkové zpracování tohoto materiálu.

SMČR nesouhlasí s tím aby letecké modely byly zahrnuty pod jednu kategorii obecně nazvanou bezpilotní systémy. Podle platné legislativy je známo, že je konkrétně definována hranice mezi modelem letadla, které nepodléhá leteckým přepisům a modelů letadel, která těmto předpisům podléhají. Současně jsou též stanoveny předpisy pro bezpilotní prostředky a bezpilotní systémy určené pro vojenské, vědecké a komerční využití odlišné svým použitím od modelů letadel. Zde můžeme vyslovit souhlas s případným vytvořením samostatného předpisu týkajícího se pouze modelů letadel určených pro sportovní a rekreační vyžití.

SMČR nesouhlasí se stanovením nových váhových limitů pro modely letadel a požaduje jejich vypuštění z předpisu. Odvolávání se na hmotnostní limit, případně poukazování na kinetickou energii může být zavádějící. Z pohledu zajištění bezpečnosti je nutno přihlédnout ke konstrukčnímu provedení modelu a ne jen k jeho hmotnosti.

SMČR požaduje aby modelářská letecká soutěž nebyla zahrnována pod pojem letecká veřejná vystoupení, neboť akce pořádané a organizované modelářskými kluby v působnosti SMČR jsou akce přístupné pouze pro členy SMČR a nebo zahraniční účastníky s licencí FAI, která potvrzuje členství v modelářské zahraniční organizaci sdružení pod organizací CIAM – FAI jako SMČR prostřednictvím Aeroklubu ČR. Letecko modelářská soutěž není veřejným vystoupení. Je zde podstatný rozdíl s propagačními akcemi. Je samozřejmostí, že i při pořádání letecko modelářských soutěží jsou stanovena bezpečnostní předpisy a opatření, přímo odpovídající jednotlivým kategoriím dle jejich charakteru.

Podle evropské legislativy a předpisů Ministerstva dopravy ČR jsou modely do stanoveného hmotnostního limitu vyčleněny z povinnosti pojištění provozovatelů letadel a to v návaznosti na definici modelu letadla. Nesouhlasíme se stanoveným limitem povinného pojištění v návaznosti na stanovené hmotnostní limity. Nezříkáme se však názoru, že provozovatel modelu je zodpovědný za případné způsobené škody jak na majetku, tak i na zdraví osob. Z tohoto důvodu má SMČR uzavřenu hromadnou pojistku a akce pořádané za podmínek stanovených pojistnou smlouvou. V individuálních případech by měl být, podle našeho názoru, provozovatel pojištěn především podle charakteru provozovaného modelu.

Závěrem bychom chtěli požádat, abychom byli seznámeni s případnými dalšími připomínkami ostatních členů komise, kteří se podílejí na zpracování předpisů, ještě před jejich definitivním zapracováním do jeho znění .

S pozdravem Karel Koudelka
předseda SMČR

Podle závěrů z jednání na MD je návrh Doplňku X prozatím v pracovní verzi a jednotliví účastníci v komisi budou ještě předkládat svoje připomínky. Po jejich zapracování by měl být text Doplňku X zveřejněn k veřejnému připomínkování na stránkách ÚCL.
SMČR konečný text k připomínkování též zveřejní na svých stránkách.

V Praze dne 28.9.09
Zpracoval: Ing. Petr Cejnar