Konference KLeM ČR

Konference KLeM ČR – Hradec Králové, 13. 2. 2010

Pětileté funkční období předsednictva KLeM ČR skončilo a tak se na celostátní konferenci klubu leteckých modelářů v Hradci Králové hodnotila práce odstupujícího předsednictva, bilancovaly se dosažené výsledky, diskutovalo se o řadě problémů, zvolilo se nové předsednictvo a přijalo se usnesení pro činnost KLeM ČR do dalších let. Tato jedna dlouhá věta říká sice stručně vše podstatné, ale pro informaci čtenářů bude přece jen vhodné uvést některé další skutečnosti a zajímavosti.

Bohužel jako obvykle byla účast modelářů na konferenci velmi nízká, z celkového počtu 301 leteckých klubů (celkem 4190 členů) se na konferenci přihlásilo jen 40 klubů a přijelo jen 81 delegátů. Opakovala se situace jako na předchozí konferenci v roce 2005 a podle stanov bylo nutné vyhlásit konání tzv. náhradní konfernce s přítomným počtem delegátů. Malý zájem klubů o tyto akce je bohužel nedobrým dlouhodobým jevem.

Hlavním bodem dopoledního programu konference byla zpráva o činnosti odstupujícího předsednictva, kterou přednesl předseda Antonín Tvarůžka. Po jeho souhrnném referátu vystoupili jednotliví členové předsednictva s krátkými zprávami za oblasti činností, které jim byly svěřeny. V podstatě bylo řečeno, že předsednictvo pracovalo v souladu s plánem práce a v duchu usnesení z minulé konference, že tedy vlastně pracovalo dobře. Toto konstatování se určitě nebude líbit některým již notorickým protestantům, nicméně v odpolední diskusi nebyly žádné negativní připomínky k práci a výsledkům odstupujícího předsednictva.

Před zahájením diskuse byli delegáti seznámeni s kandidátkou na předsedu, místopředsedu a 5 dalších členů předsednictva. Vedle členů dosavadního předsednictva byli na kandidátku doplněni návrhy z pléna Ing. Macek, Ing. Vosejpka a Ing. Kornatovský, který bohužel musel být z kandidátky vyškrtnut protože nebyl přítomen a nemohl vyjádřit svůj souhlas s kandidaturou. Všichni delegáti byli pak seznámeni se způsobem provedení tajných voleb a způsobem použití volebních lístků.

V odpolední diskusi byla očekávána řada dotazů a komentářů zejména v souvislosti s připravovaným omezením modelářské činnosti na základě připravovaných opatření ministerstva dopravy, ale nedošlo k nim hlavně díky perfektnímu vysvětlení současného stavu a opatření, které v rámci své dopolední zprávy provedl Ing. Petr Cejnar. Další body diskuse byly zaměřeny na kalendář soutěží a nutnost jej vydávat v elektronické i papírové formě (ing.Bartovský), nutnost nastavení tvrdších limitů zejména pro diamantové“C“ (Ing.Vosejpka), informace o velmi dobrém postavení SMČR v rámci Sdružení sportovních svazů a o problémech při zajišťování finančních prostředků (K.Koudelka, předseda SMČR), o předpokládaném dalším postupu při projednávání Doplňku X s ministerstvem dopravy (ing.Cejnar) a o problémech v práci s mládeží (Ing. Zobač). Na dotaz p.Malíka k rozpočtu SMČR vysvětlil Mgr.Navrátil, že rozpočet ja na web stránkách SMČR a že tyto stránky modeláři málo navštěvují i když je tam nyní jako upoutávka na novinky blikající červená tečka. Z dalších méně podstatných příspěvků stojí za vyzdvihnutí připomínka J.Urbánka z Chrudimi o nutnosti dále zlepšovat informovanost členů novými formami práce zejména na internetových stránkách. Na základě jeho příspěvku konference odhlasovala, že kalendář soutěží se bude i nadále vydávat jak elektronicky, tak v tištěné formě jako dosud.

Tajné volby předsedy, místopředsedy a 5 členů předsednictva proběhly bez problémů a potřeby dalších volebních kol a byli zvoleni jako předseda Ing. Petr Cejnar ( 96% hlasů), místopředseda Jindřich Samek (88%) a členové předsednictva Ing. Tomáš Bartovský (100%), Jaroslav Vosáhlo (88%), Lumír Apeltauer (83%), Ing. Jiří Havel (70%) a Ing.Jan Vosejpka (70%). Jako kandidát do KK komise SMČR byl zvolen Michal Chudoba (100%).

Na závěr přijala konference usnesení, ve kterém vzala na vědomí zprávy o činnosti odstupujícího předsednictva a návrhy směrů další činnosti předsednictva do dalšího funkčního období, potvrdila výsledky voleb nového předsednictva a uložila novému předsednictvu pět krátkodobých i dlouhodobých úkolů. Zájemci o detailní zápis z konference a plné znění usnesení najdou tyto dokumenty na web stránce KLeM ČR.

Ing.Jiří Havel, člen předsednictva KLeM ČR