Informace z jednání na MD

Informace z jednání na MD ve věci Doplňku X verze 7.1. Předpis L2 konané dne 26.2.2010

Dne 17.2.2010 obdržel sekretariát SMČR pozvání na jednání Mezirezortní komise pro bezpilotní prostředky na ministerstvu dopravy (MD) za účelem projednání návrhu Doplňku X českého leteckého předpisu L2. Pro jednání jsme obdrželi nový návrh Doplňku X.

Pro informaci všech modelářů zde v následujícím textu uvádíme stanoviska zástupců SMČR a KLeM ČR přednesená na tomto jednání:

Hned v úvodu následovala informace, že mezirezortní komise se sešla již v pondělí dne 22.2. 2010 a provedla jisté změny v návrhu Doplňku X. Zpracovatel však nestačil dopracovat nové změny do konečné podoby návrhu a tak jsme s posledními změnami nebyli seznámeni.
Následovala informace Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) o připomínkovém řízení, kterého se zúčastnilo 25 subjektů se svými připomínkami, náměty, nebo i kritikou.
Podle názoru zástupů ÚCL není však třeba na Doplňku X nic měnit.
V pokračování svého vystoupení ÚCL prezentoval několik výňatků z předpisů jiných evropských zemí o limitech platných pro létání model letadel (Anglie, Nizozemí, Švýcarsko, Německo).
Po tomto jednoznačném úvodu přistoupil řídící jednání ke čtení jednotlivých bodů návrhu Doplňku X 7.1 s požadavkem na zúčastněné, aby vznášeli svoje případné připomínky k jednotlivým bodům.

Zástupci SMČR a KLeM ČR vznesli připomínky k následujícím bodům jednání:
– vydávání schválení a dokladů pro provoz bezpilotních prostředků (UAV) na stanovených plochách – zástupci ÚCL sdělili, že se nejedná o povinné schválení a že není ani v jejich zájmu evidovat každou plochu, kde budou provozovány letecké modely v případě, že toto nebude v rozporu s leteckými předpisy.

Pro širokou veřejnost bude podáno vysvětlení ve „Výkladu k Doplňku“. 

– byl vznesen dotaz co bude jako postačující doklad pro prokázání o tom, že bezpilotní systém, jeho provoz i pilot bezpilotního prostředku splňují ustanovení tohoto doplňku.

Bude zpracován formulář a pro širokou veřejnost bode podáno vysvětlení ve„Výkladu k Doplňku“. 

– na náš dotaz bylo jednoznačně potvrzeno, že je možné používat raketové motory běžně dostupné v obchodní síti k zajištění vzletu modelů letadel a raket
– problém specifikace „Leteckého veřejného vystoupení“ – na náš nesouhlas se zařazením modelářských leteckých vystoupení pod tento výraz bylo sděleno, že budou pro dořešení specifikovány další dva body v Doplňku X .

– v odstavci pojednávajícím o vzdálenosti mezi pilotem a letícím modelem by měla být příslušná věta upraven následovně: „Přímá vzdálenost mezi pilotem a bezpilotním prostředkem by neměla být větší než 700m“.

– v dalších bodech bylo opětovně poukázáno na skutečnost, že není definováno Letecké veřejné vystoupení a to bez ohledu na různá hmotnostní rozlišení

– při dalším projednávání jsme upozornili na množství různých zkratek a odborných výrazů, které nejsou laické veřejnosti známé. Požadovali jsme jejich vypuštění a nahrazení srozumitelným textem. Tento požadavek podpořil i zástupce řízení letového provozu.
V odpovědi MD – Pro širokou veřejnost bude podáno vysvětlení ve výkladu k tomuto doplňku a jednotlivé zkratky budou uvedeny a vysvětleny. 

– samostatně byla pak následně pojednávána otázka pojištění modelů. Připojili jsme se k návrhu p. Beneše zástupce MO, aby v případném Doplňku bylo pojištění modelů uvedeno jako doporučení z pohledu dobrovolnosti s uvedením orientačních hodnot částek plnění, na která má být pojištění uzavřeno. Druhý zástupce MO p. Hakl, proti tomu navrhl, že by v předpise měla být povinnost pojištění nejen jednotlivých modelářů ale i jednotlivých modelářských akcí jako takových. Z pozice SMČR jsme komisi vysvětlili, že toto pojištění v rámci SMČR již existuje a je běžně aplikováno v případě škodních událostí. Ostatní organizátoři modelářských akcí, by si museli jednotlivě sjednávat vlastní pojištění.

Na konec jednání ÚCL a představitelé MD vyjádřili požadavek a přesvědčení, že modeláři pomohou při tvorbě jakéhosi doplňkového materiálu, který by vysvětloval široké veřejnosti co je míněno v textu Doplňku X. Tady by měla být vysvětlena problematika provozu leteckých modelů, dodržování leteckých předpisů a pod. a následně očekávají, že provedeme distribuci takového materiálu.

Posledním bodem jednání bylo dojednání termínů dalšího postupu pro jednání:
do 22.3.2010 bude kompletně zpracován nový návrh textu Doplňku X pro jednání komise
do 15.4.2010 předají zúčastnění svoje případné připomínky ÚCL
do 22.4.2010 se uskuteční jednání komise k projednání Doplňku.

Mimo program jednání byla se zástupci ÚCL diskutována i otázka provozu modelů v prostoru třídy E (cca do 1000m). Neoficiální informace je – prozatím je ponechán text v Doplňku X – „dohoda s AFIS na provozu modelu v tomto prostoru“, ale bylo naznačeno, že se jedná o dalších možnostech a budou následovat další jednání i v návaznosti na možný posun (úpravu) prostoru G ve smyslu sjednocení s okolními státy. S ÚCL tak budou ještě další jednání.

Závěrem bychom chtěli sdělit modelářské veřejnosti, že nadále chceme pokračovat v jednání s kompetentními orgány za účelem odstranění legislativních nedostatků Doplňku X a dořešení shora uvedených připomínek.

Jednání se zúčastnili: Karel Koudelka – předseda SMČR
Ing. Petr Cejnar – předseda KLeM ČR

Znění Doplňku X 7.1. nezveřejňujeme, neboť se zatím jedná o materiál MD určený pouze k projednávání v mezirezortní komisi.
Zápis z jednání zpracovává MD.

Uvedená informace je oficiálním stanoviskem SMČR a KLeM ČR k jednání na MD dne 26.2.2010 ve věci Doplňku X 7.1. Jiné informace vyskytující se na různých diskusních fórech internetových stránek jsou pouze subjektivním konstatováním jednotlivých přispěvovatelů.

V Praze dne 26.2.2010. Ing. Petr Cejnar
předseda KLeM ČR